Institute of Physics Belgrade
University of Belgrade
Home
About the Institute
Welcome
Short history
Virtual tour
How to reach us
Audits
Structure
Management
People
Departments
Spin-offs
Policies
Research
Projects
Facilities
News
Activities
Seminars
Conferences
Publishing
Events
Graduate School
Links

search
search
:: home :: seminars
print

Seminars

26.01.2010. :: Jovana Petrović: Kako menjamo materiju pomoću svetlosti: Od atoma do optičkih čipova


Jovana Petrović
sa
Atomic and Laser Physics, University of Oxford, UK
održaće seminar na temu
Kako menjamo materiju pomoću svetlosti: Od atoma do optičkih čipova
u biblioteci Instituta za fiziku 26. januara 2010. u 11 sati.
Ultra hladni molekuli uključujuci molekularni BEC optimalan su uzorak za savremenu spektroskopiju, entanglement pomoću Ridbergovih atoma i molekula, proučavanje sudara i druge primene koje su jos uvek u teorijskom domenu. Spoj ekspertiza za hlađenje atoma i kratko-impulsne lasere u Oksfordu omogućio je niz eksperimenata sa ciljem dobijanja hladnih molekula fotoasocijacijom pomoću femtosekundnih impulsa - metodom koja obecava najveću fleksibilnost i mogućnost koherentne kontrole, ali koja je istovremeno najmanje efikasna. Atomi ohlađeni u magnetno-optičkoj zamci se pobuđuju laserskim impulsom širokog spektra pri čemu se u pobuđenom stanju, zahvaljujući interferenciji nukleranih talasnih funkcija, stvaraju talasni paketi koji osciluju u neharmonijskom molekularnom potencijalu. Stabilizacija molekula se postiže primenom drugog laserskog impulsa u trenutku dobrog preklapanja ovog paketa sa talasnom funkcijom nekog niskog vibracionog nivoa u osnovnom stanju. U okviru ovog predavanja biće reči o prvoj realizaciji fotoasocijacije pobuđenih molekula pomoću femtosekundih impulsa i teorijsko-eksperimentalnom radu na dinamici ovog sistema.

Drugi deo seminara bavi se interakcijom femtosekundnih lasera sa optickim materijalima. Fokusirani impulsi izazivaju vise-fotonsku jonizaciju materijala koja dovodi do stvaranja i zagrevanja elektronske plazme i sasmim tim velikih gradijenata temperature i pritiska. Tokom relaksacije desavaju se strukturne promene koje dovode do trajne promene indeksa prelamanja. Sličnost raspodele gustine plazme, dobijene numerickim rešavanjem nelinearne Sredingerove jednačine spregnute sa jednačinom generacije plazme, sa promenama indeksa dobijenim u ekperimentu opravdava upotrebu ovog modela. Simulacija daljih elastično-plastičnih promena u materijalu ukazuje na promene van fokusa laserskog snopa, ali i na to da se one znatno smanjuju relaksacijom materijala što je potvrđeno eksperimentom sa rešetkama u optičkim vlaknima. Mogućnost kontrole laserskih impulsa i preciznog pomeranja uzorka iskorišćeni su u proizvodnji mikrokanala i Bragovih rešetki u optičkim vlaknima koji se mogu koristiti kao senzori, dok je parametarska konverzija iskoriscena za proizvodnju prekursora integrisanih optickih komponenata.
Institute of Physics Belgrade - Pregrevica 118 - 11080 Belgrade - Serbia, Switchboard: +381 11 3713000, Fax: +381 11 3162190